Oferta

Księgowość czy doradztwo podatkowe

Każdemu z naszych Klientów oferujemy swobodny wybór formy współpracy. Od nich w pełni zależy, czy zdecydują się na doradztwo podatkowe czy na usługi z zakresu prowadzenia księgowości. W każdej z wybranych form oferujemy wiele zróżnicowanych usług.

Doradztwo Podatkowe:

 • zobowiązania podatkowe – porady i opinie,
 • reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi
 • zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg podatkowych i rachunkowych,
 • zeznania i deklaracje podatkowe – terminy i wypełnianie formularzy,
 • audyt,
 • dochodów z zagranicy – kruczki rozliczeniowe.

Doradztwo w zakresie działalności gospodarczej:

 • zakładanie/likwidacja,
 • sprawozdania finansowe – sporządzanie,
 • biznesplany – opracowywanie,
 • wnioski kredytowe – przygotowywanie dokumentacji,
 • analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia.

Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS:

 • dokumentacja pracownicza – prowadzenie,
 • prawo pracy – porady,
 • deklaracje ZUS – sporządzanie,
 • składki – naliczanie,
 • formularze rejestracyjne ZUS – zgłaszanie działalności, pracowników od ubezpieczeń.

Księgi Handlowe:

 • polityka rachunkowości – opracowanie zasad,
 • zakładowy plan kont – przygotowanie i wdrożenie,
 • syntetyka i analityka księgowa – dokonywanie zapisy w ewidencjach,
 • zaliczki na podatek dochodowy – obliczanie miesięcznych lub kwartalnych wysokości,
 • należny i naliczony podatku VAT – ustalanie wartości,
 • deklaracje podatkowe – sporządzanie i przekazywanie ich do US,
 • obowiązkowe sprawozdania finansowe do GUS – przygotowywanie,
 • plany amortyzacji – sporządzanie
 • ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – prowadzenie,
 • roczne zeznania – sporządzanie,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki (podatkowo i rachunkowo) z jednoczesnym sporządzeniem bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej.
google logo